logo HLG
v.z.w.

Ondernemingsnummer
833.556.533
maatschappelijke zetel
Haantjeslei 33
B-2018  Antwerpen

 

 

Wijziging van de statuten.

Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van het Hubert Lampo Genootschap (HLG) op zaterdag 31 augustus 2019 te Schriek

  1. De Algemene Vergadering heeft de statuten aangepast aan het nieuwe wetboek van Vennootschappen en Ondernemingen van 28 februari 2019. De tekst werd hierbij gecoördineerd.

Gecoördineerde statuten conform het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 28 februari 2019 (B.S. 23 maart 2019).

 

HOOFDSTUK I – NAAM, ADRES, VOORWERP EN ACTIVITEITEN,  DUUR.

Artikel 1. Naam.
De vereniging is opgericht als vereniging zonder winstoogmerk en draagt als naam “Hubert Lampo Genootschap – vzw” afgekort “HLG – vzw”.

Artikel 2. Adres.
De zetel van de vereniging is gevestigd in het Vlaamse Gewest, meer bepaald op volgend adres: Haantjeslei 33 te 2018 Antwerpen.

Artikel 3. Belangeloos doel en voorwerp (activiteiten).
De vzw heeft een belangeloos doel:
Het Hubert Lampo Genootschap - vzw wil actief bijdragen aan de “Lampo-beleving” door het bestuderen, uitdragen en behouden van het gedachtegoed zoals beschreven in de werken van de schrijver Hubert Lampo. De vzw besteedt niet uitsluitend aandacht aan het oeuvre van Lampo, maar ook aan het magisch realisme in ruimere zin en aanverwante stromingen.
                           
De vzw heeft hierbij volgende activiteiten tot voorwerp:
- het ondernemen en bevorderen van studies over het werk van Hubert Lampo en aanverwante thema’s;
- het ontsluiten en aanvullen van diverse archieven;
- het organiseren van lezingen, filmvoorstellingen, tentoonstellingen, colloquia en ontmoetingen;
- het verzorgen van een periodiek en andere publicaties;
- het stimuleren van heruitgaven en vertalingen.

De vzw kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar belangeloos doel en voorwerp. De vzw kan hierbij economische activiteiten van industriële of commerciële aard uitoefenen, zelfs in hoofdorde, waarvan de opbrengsten te allen tijd volledig zullen worden bestemd voor haar belangeloos doel.

 

Artikel 4. Verbod op winstuitkering.
De vzw mag rechtstreeks, noch onrechtstreeks enig vermogensdeel uitkeren of bezorgen aan de stichters, de bestuurders of enig ander persoon, behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.

Artikel 5. Duur.
De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht en kan op elk moment ontbonden worden.

HOOFDSTUK II – INTERN REGLEMENT, COMMUNICATIE.

Artikel 6. Intern reglement.
Er is geen intern reglement voorzien.

Artikel 7. Communicatie.
Een lid kan de vzw op elk ogenblik een e-mailadres meedelen om met hem te communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De vzw kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door het betrokken lid van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.

De leden van het bestuursorgaan kunnen bij de aanvang van hun mandaat een e-mailadres meedelen om met de vzw te communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De vzw kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door de betrokken mandaathouder van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.

Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig communicatiemiddel.

De vzw beschikt over een e-mailadres, maar kan eveneens communiceren per gewone post, die op dezelfde dag verzonden wordt als de communicaties per e-mail.

HOOFDSTUK III – DE LEDEN.

Artikel 8. Leden: aantal, voorwaarden en formaliteiten.
Er zijn minimum twee werkende leden, verder in deze statuten “leden” genoemd. Er is geen maximumaantal bepaald.
Een kandidaat- lid van de vzw moet hiervoor schriftelijk of per e-mail een aanvraag indienen bij het bestuursorgaan.
De voorwaarden om lid te worden van de vzw zijn de volgende:
- de doelstellingen van de vzw, zoals beschreven in artikel 3 van onderhavige statuten onderschrijven;
- bereid zijn om actief mee te werken aan de activiteiten zoals beschreven in artikel 3 van onderhavige statuten, onder meer door het zelf verwezenlijken of ondersteunen van studies, door het schrijven van bijdragen voor wetenschappelijke publicaties in het algemeen en voor deze van het Hubert Lampo Genootschap - vzw in het bijzonder;
- een lidgeld voldoen, waarvan het bedrag jaarlijks bepaald wordt door het bestuursorgaan;
- zich verbinden om aanwezig te zijn op de algemene vergaderingen van de vzw en, in voorkomend geval, van deze van het bestuursorgaan indien men hier deel van zou uitmaken.
Het bestuursorgaan is bevoegd om te beslissen over de toelaatbaarheid van de leden. Het bestuursorgaan beslist autonoom of een kandidaat-lid dat aan de inhoudelijke voorwaarden voldoet, als lid tot de vzw wordt toegelaten.
Deze beslissing tot het al dan niet toelaten van een lid, moet niet gemotiveerd worden. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.
Indien de toelating van een kandidaat-lid geweigerd wordt, kan dit kandidaat-lid slechts een nieuwe aanvraag indienen één jaar na de eerste aanvraag.

Artikel 9.  Rechten en plichten van de leden.
De leden hebben de rechten die in de wet en deze statuten zijn omschreven.
De leden hebben de plichten die in de wet en deze statuten zijn omschreven.

Artikel 10. Voorwaarden en formaliteiten rond de uittreding en ontslag van leden.
Elk lid van de vzw is vrij om op elk moment uit te treden door zijn ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan.  Het ontslag gebeurt per brief of per e-mail en wordt overgemaakt aan de voorzitter.  Het lid dat ontslag neemt moet geen opzegtermijn in acht nemen: het ontslag gaat in op de eerste dag van de maand volgend op het verzenden van het ontslag.
Indien door het ontslag het aantal leden onder het wettelijk of statutair minimum daalt, dan wordt het ontslag van het lid opgeschort totdat er na redelijke termijn een vervanger is gevonden.

Een lid wordt geacht automatisch ontslag te nemen in volgende omstandigheden:
- wanneer het lid niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om lid te worden in de vzw.
- wanneer een lid 2 maal niet aanwezig is geweest op de algemene vergadering, zonder voorafgaande kennisgeving.
- wanneer een lid zijn of haar bijdragen niet betaald heeft binnen de maand na aanmaning per aangetekend schrijven.

De uitsluiting van een lid moet worden aangegeven in de oproeping van de algemene vergadering. Het lid moet worden gehoord. Bij niet verschijnen van het lid neemt de algemene vergadering een beslissing bij verstek. De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.

Het bestuursorgaan kan een lid schorsen in afwachting van de algemene vergadering waarin beslist wordt over de uitsluiting.

Het lidmaatschap van een lid eindigt van rechtswege bij het overlijden van dat lid.

Art. 11. Bijdragen of stortingen van de leden.
Het maximumbedrag van de bijdragen of van de stortingen ten laste van de leden bedraagt  €250,00 per jaar.  Het bestuursorgaan bepaalt jaarlijks de juiste hoogte van dit bedrag en deelt dit mee aan alle leden.
Een geschorst, ontslagnemend of uitgesloten lid is gehouden de bijdrage of stortingen van het lopende jaar te betalen.
Een ontslagnemend of uitgesloten lid heeft geen aanspraak op het bezit van de vzw en kan betaalde bijdragen niet terugvorderen.

Art. 12. Het register van de leden.
Het bestuursorgaan houdt op de zetel van de vereniging een register van de leden.
Dit register vermeldt de naam, voornaam en woonplaats van de leden of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, rechtsvorm en het adres van de zetel.
Het bestuursorgaan schrijft alle beslissingen over de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden in dat register in binnen acht dagen nadat het van de beslissing in kennis is gesteld. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen. Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij een datum en het uur van de raadpleging van het register overeenkomen. Dit register kan niet worden verplaatst .

De vzw moet, op mondeling of schriftelijk verzoek, aan de overheden, de administraties en de diensten, met inbegrip van de parketten, de griffies en de hoven, de rechtbanken en alle rechtscolleges en de daartoe wettelijk gemachtigde ambtenaren, onverwijld toegang verlenen tot het register van de leden en deze instanties bovendien de kopieën of uittreksels uit dit register verstrekken die deze instanties nodig achten.

HOOFDSTUK IV – TOEGETREDEN LEDEN.

Art. 13. Toegetreden leden.
In de vereniging zijn er naast leden, ook toegetreden leden. Toegetreden leden zijn derden die een band hebben met de vereniging maar geen werkend lid zijn.
Het bestuursorgaan is bevoegd om te beslissen over de toelaatbaarheid van toegetreden leden. Het bestuursorgaan beslist autonoom of een kandidaat-toegetreden lid dat aan de inhoudelijke voorwaarden voldoet, als toegetreden lid tot de vzw wordt toegelaten.
Deze beslissing tot het al dan niet toelaten van een toegetreden lid, moet niet gemotiveerd worden. 
Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.
Indien de toelating van een kandidaat-toegetreden lid geweigerd wordt, kan dit kandidaat -toegetreden lid slechts een nieuwe aanvraag indienen één jaar na de eerste aanvraag.

Elk toegetreden lid moet een band hebben met de vzw. De andere voorwaarden om tot de vzw als toegetreden lid toe te treden zijn de volgende:
- interesse betonen voor de literatuur in het algemeen en voor de magisch realistische stromingen in de literatuur in het bijzonder;
- interesse betonen voor het werk van Hubert Lampo.
Elk toegetreden lid bezit de volgende rechten:
- Deelname – eventueel tegen betaling van een vergoeding – aan de activiteiten van het Hubert Lampo Genootschap - vzw;
- Toezending – eventueel tegen betaling van een vergoeding – van de publicaties en periodieken van het Hubert Lampo Genootschap – vzw.
Elk toegetreden lid bezit de volgende plichten :
- Zijn jaarlijkse bijdrage voldoen.

 

De rechten en plichten van de toegetreden leden kunnen gewijzigd worden zonder instemming van de toegetreden leden.

Elk toegetreden lid kan op elk moment ontslag nemen uit de vzw.
Het ontslag gebeurt per brief of per e-mail en wordt overgemaakt aan de voorzitter.
Een toegetreden lid wordt geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden:
- wanneer het toegetreden lid niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om toegetreden lid te worden in de vzw.
- wanneer een toegetreden lid, na aanmaning, zijn of haar bijdragen niet betaald heeft.

Een toegetreden lid kan op elk moment worden uitgesloten door het bestuursorgaan met een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders.

Het lidmaatschap van een toegetreden lid eindigt van rechtswege bij het overlijden van dat toegetreden lid.

De bijdrage van de toegetreden leden wordt vastgesteld op maximum € 250,00 per jaar. Het bestuursorgaan bepaalt jaarlijks de juiste hoogte van dit bedrag en deelt dit mee aan alle toegetreden leden. Het bestuursorgaan kan de bepalingen omtrent de bijdragen van de toegetreden leden wijzigen zonder instemming van de toegetreden leden.

HOOFDSTUK V – DE ALGEMENE VERGADERING.

Art. 14. Samenstelling en voorzitterschap algemene vergadering.
De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, bij diens afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Art. 15.  Bevoegdheden algemene vergadering.
De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn:
- de statutenwijziging;
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
- de kwijting aan de bestuurders, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders;
- de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting;
- de ontbinding van de vzw en de benoeming van vereffenaars;
- de uitsluiting van een lid;
- de omzetting van de vzw in een ivzw, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming;
- alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.

Art. 16. Bijeenroeping algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering moet minstens éénmaal per jaar worden samengeroepen door het bestuursorgaan, uiterlijk binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar.
De algemene vergadering wordt tevens door het bestuursorgaan samengeroepen in de gevallen dat het bestuursorgaan dit nodig acht.
Het bestuursorgaan roept de algemene vergadering bijeen in de gevallen bepaald bij de wet. 
Het bestuursorgaan roept de algemene vergadering bijeen wanneer ten minste één vijfde van de leden het schriftelijk vraagt aan de voorzitter van het bestuursorgaan. In dat geval roept het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping en de algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.

Alle leden en bestuurders worden ten minste vijftien dagen vóór de algemene vergadering opgeroepen per e-mail of per brief ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan en verzonden op dezelfde dag als de communicatie per e-mail. Deze oproeping vermeldt de datum, het uur en de plaats van de vergadering.
De agenda, opgesteld door de voorzitter van het bestuursorgaan, wordt bij de oproeping gevoegd. Elk door ten minste één twintigste van de leden ondertekend voorstel wordt op de agenda gebracht. De voorstellen uitgaande van de leden moeten uiterlijk 10 dagen voor het tijdstip van de algemene vergadering verstuurd worden aan het bestuursorgaan.
Op de dag van de algemene vergadering en tijdens de algemene vergadering zelf kunnen op verzoek van ten minste één vijfde van de aanwezige of gemandateerde leden punten aan de agenda worden toegevoegd.

Aan de leden en de bestuurders die erom verzoeken wordt onverwijld en kosteloos een kopie verzonden van de stukken die volgens de wet aan de algemene vergadering moeten worden voorgelegd.

 

Art. 17. Deelneming aan de algemene vergadering.
De leden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid.
Indien de oproeping dit vermeldt, kunnen leden op afstand deelnemen aan de algemene vergadering. Er moet in dat geval gebruik gemaakt worden van een elektronisch communicatiemiddel dat ervoor zorgt dat men rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kan nemen van de besprekingen tijdens de vergadering. Tevens moet het de leden in staat stellen om hun stemrecht en/of vraagrecht uit te oefenen.  Een lid dat op deze manier op afstand deelneemt aan de algemene vergadering wordt gelijkgesteld  met een lid dat daadwerkelijk fysiek aanwezig is op de algemene vergadering.

Art. 18. Verloop van de algemene vergadering.
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de leden, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten.
Zij kunnen, in het belang van de vereniging, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vereniging schade kan berokkenen of in strijd is met de door de vereniging aangegane vertrouwelijkheidsclausules.
De bestuurders kunnen hun antwoord op verschillende vragen over hetzelfde onderwerp groeperen.

Art. 19. Aanwezigheidsquorum en meerderheden.
De algemene vergadering kan in principe beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Over een statutenwijziging, een wijziging van het doel, de uitsluiting van een lid, de ontbinding van de vzw,  en alle andere gevallen in de wet bepaald, kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer ten minste 2/3de  van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Voor een statutenwijziging is tevens vereist dat de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping. Voor de uitsluiting van een lid moet dat aangegeven zijn in de oproeping.
Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

De beslissingen binnen de algemene vergadering worden in principe genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Een statutenwijziging en uitsluiting van een lid is alleen dan aangenomen, wanneer zij 2/3de  van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging of wanneer een beslissing tot vrijwillige ontbinding van de vzw voorligt, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij 4/5de  van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen.
Voor de berekening van de gewone en bijzondere meerderheden, hierboven vermeld, worden onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Elk lid heeft één stem.

Bij staking der stemmen heeft de voorzitter van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem.

De stemming kan gebeuren door handopsteking, afroeping of, indien minstens één van de aanwezige of vertegenwoordigde leden het vraagt, door geheime stemming.

Art. 20. Notulen.
De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in de notulen, zij maken deel uit van het interne vzw-dossier.
De leden worden op de hoogte gesteld van de beslissingen door toezending van een kopie van de notulen.
Derden krijgen kennis van beslissingen op de door de wet voorziene wijze.
Toegetreden leden kunnen op de hoogte worden gebracht van de beslissingen door toezending van een kopie van de notulen of door een samenvatting ervan in het tijdschrift van de vzw.

 

HOOFDSTUK VI – HET BESTUURSORGAAN.

Art. 21. Samenstelling, taakverdeling en coöptatie van het bestuursorgaan.
De vzw wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, dat minstens drie bestuurders telt, allen natuurlijke personen. Het maximum aantal bestuurders wordt bepaald op negen.
Het aantal bestuurders moet steeds kleiner zijn dan het aantal werkende leden.
Indien en zolang de vereniging minder dan drie leden heeft, mag het bestuursorgaan bestaan uit twee bestuurders. Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Om als bestuurder te worden benoemd moet men aan volgende voorwaarden voldoen:
- minstens achttien jaar oud zijn,
- werkend lid zijn van het Hubert Lampo Genootschap – vzw.

Het bestuursorgaan duidt een voorzitter aan. Daarnaast verdeelt het bestuursorgaan de functies van secretaris en eventueel van andere functies zoals penningmeester onder de bestuurders.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.  De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Art. 22. Benoeming van het bestuursorgaan.
De algemene vergadering benoemt de bestuurders.
De benoeming gebeurt bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij de stemming over de benoeming van bestuurders is een aanwezigheidsquorum vereist van de helft plus één van de leden.
De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.
Bestuurders zijn herkiesbaar.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

Art. 23. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan bestuurt de vzw en vertegenwoordigt de vzw in en buiten rechte en heeft alle bevoegdheden die niet tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging, met uitzondering van die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Art. 24.  Bijeenroeping van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan moet worden samengeroepen wanneer het belang van de vzw dit vereist.
Elke bestuurder heeft het recht het bestuursorgaan samen te roepen. Hij of zij richt hiertoe een verzoek aan de voorzitter.
Het bestuursorgaan wordt samengeroepen door de voorzitter of een bestuurder.

De oproeping gebeurt per brief of per email, minimum 24 uur voor het tijdstip van de samenkomst van het bestuursorgaan. De oproeping bevat de datum, uur en plaats van de samenkomst van het bestuursorgaan, evenals de agenda.

Art. 25. Deelneming aan het bestuursorgaan
Een bestuurder kan zich op een vergadering van het bestuursorgaan door een ander bestuurder laten vertegenwoordigen.

Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, bij diens afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen.
Indien de oproeping dit vermeldt, kunnen bestuurders op afstand deelnemen aan het bestuursorgaan. Er moet in dat geval gebruik gemaakt worden van een elektronisch communicatiemiddel dat ervoor zorgt dat men rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kan nemen van de besprekingen tijdens het bestuursorgaan. Tevens moet het de bestuurders in staat stellen om hun stemrecht uit te oefenen.  Een bestuurder die op deze manier op afstand deelneemt aan het bestuursorgaan wordt gelijkgesteld  met een bestuurder die daadwerkelijk fysiek aanwezig is op het bestuursorgaan.

Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het is het bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren.
Een bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband.
Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Deze regeling is niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Art. 26. Aanwezigheidsquorum en stemming.
Om geldig te kunnen beraadslagen moet minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De beslissingen binnen het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Elke bestuurder heeft één stem.
Bij staking der stemmen heeft de voorzitter van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem.
Voor de berekening van de gewone en bijzondere meerderheden, hierboven vermeld, worden onthoudingen noch in de teller noch in de noemer meegerekend.

Art. 27.  Notulen.
De beslissingen van het bestuursorgaan worden opgenomen in de notulen, zij maken deel uit van het interne vzw-dossier.
De notulen van de vergaderingen van het bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De bestuurders worden op de hoogte gesteld van de beslissingen door toezending van een kopie van de verslagen.
Derden en/of toegetreden leden krijgen kennis van beslissingen op de door de wet voorziene wijze.

Art. 28. Einde mandaat van bestuurder.
Elke bestuurder kan op elk moment ontslag nemen. Het ontslag gebeurt schriftelijk en wordt overgemaakt aan het bestuursorgaan. Het ontslag gaat in op datum van verzending van het ontslag aan het bestuursorgaan.
De bestuurder die ontslag neemt moet een opzegtermijn van drie maanden in acht nemen.
Indien door het ontslag de werking van de vzw in gevaar wordt gebracht, wordt het ontslag van de bestuurder opgeschort totdat er na redelijke termijn een vervanger is aangesteld.
Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat regelmatig in hun vervanging is voorzien.

Een bestuurder wordt geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden:
- wanneer de bestuurder niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om bestuurder te worden in de vzw
- wanneer een bestuurder driemaal niet aanwezig is geweest op een samenkomst van het bestuursorgaan, zonder voorafgaande kennisgeving.
- wanneer een bestuurder in een bepaalde hoedanigheid lid was van het bestuursorgaan en hij of zij deze hoedanigheid verliest.

Een bestuurder kan op elk moment afgezet worden door de algemene vergadering met een bijzondere meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen.
Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij het overlijden van de bestuurder.

 

HOOFDSTUK VII - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VZW

Art. 29. Algemene vertegenwoordigingsclausule.
De VZW wordt vertegenwoordigd in rechte of ten overstaan van derden door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders.

 

HOOFDSTUK VIII - BEGROTING & JAARREKENING

Art. 30.  Boekhouding en jaarrekening.
Het boekjaar van de vzw loopt van 1 januari tot en met 31 december. De boekhouding wordt gevoerd conform alle wettelijke bepalingen.

Ieder jaar, en ten laatste binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar, legt het bestuursorgaan de jaarrekening van het voorbije boekjaar, alsook de begroting van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop deze jaarrekening betrekking heeft, ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

Na de goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vereniging niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de extrastatutaire of met dit wetboek strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
De jaarrekening wordt neergelegd in het verenigingsdossier.

Art. 31. Onderzoeks- en controlebevoegdheid.
Wordt geen commissaris benoemd, dan kunnen alle leden op de zetel van de vzw alle notulen en besluiten van de algemene vergadering, van het bestuursorgaan en van de personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden, evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging, raadplegen.

Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij een datum en het uur van de raadpleging van de documenten en stukken overeenkomen. Deze kunnen niet worden verplaatst.

Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.


HOOFDSTUK IX - NETTO-ACTIEF VZW

Art. 32. Bestemming netto-actief.
De bestemming van het netto-actief wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

 

HOOFDSTUK X – SLOT.

Art. 33. Slot.
De vzw valt onder de bepalingen van het Wetboek vennootschappen en verenigingen voor alle zaken die niet expliciet in deze statuten zijn geregeld.

De vzw heeft een officiële website: www.hubertlampogenootschap.org
De vzw heeft een officieel e-mailadres emmy.vankerkhove@gmail.com
Het bestuursorgaan kan het adres van de website en het e-mailadres wijzigen, zelfs indien zij voorkomen in de statuten.

 

Mevr. Emmy VAN KERKHOVE, Bestuurder en M. Guido BASTIAENSEN, Bestuurder zijn gemachtigd de vereniging te vertegenwoordigen.

Roosdaal, 5 oktober 2019.

 

 

G. Bastiaensen                                                                                                                                  E. Van Kerkhove

Document met het oog op publicatie in het Belgisch Staatsblad

Download onze statuten:

Klik hier

 
  Historiek en Doelstellingen